2011-2012 Coğrafya Kitabındaki Soruların Cevapları – Lise 3. Sınıf Coğrafya Kitabı Ölçme Kitabındaki Soruların yanıtları.. Sizlerde kendinizde bulunan cevapları bizlerle Paylaşabilirsiniz arkadaşlar.
LİSE 3. SINIFLAR SAYFA 28-29 ÖlÇME DEĞERLENDİRME


SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU-1-Ekolojik denge nedir?
Cevap-1-insan, hayvan, bitki gibi tüm canlıların bulundukları ortamda yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan şartlar bütünü ve bu şartların da birbiriyle ilişkili olmasıdır.
Örnek: bitki, fare ve yılandan oluşan kapalı bir ekosistem düşünün. burada bitki topraktan suyu ve besini alsın. fareler bitki kökleriyle beslensin. yılanlar da farelerle beslensin.
burada her tür birbiriyle beslenme zinciri olarak bağlantılıdır. eğer fareler bitkileri yemezse, bitkiler kontrolsuz gelişecek ve zamanla topraktaki su ve mineraller bitkilere yetmemeye başlayacaktır. fareler bitki köklerini yemezlerse açlıktan öleceklerdir. eğer yılanlar fareleri yemezse açlıktan ölecektir. eğer yılanlar farelerin hepsini yerse bu sefer yine açlıktan öleceklerdir. Her tür doğa içinde, eğer ciddi bir müdahale yoksa, bir biçimde hayatını sürdürmeye devam eder.
ekolojik denge kabaca budur.
SORU-2-Ekolojik döngü nedir?
Cevap-2-Canlılar tarafından doğada kullanılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayına denir.
SORU-3-Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir.?
Cevap-3-Atmosfer,litosfer,biyosfer,hid rosfer arasında gerçekleşir.
SORU-4-Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir.?
Cevap-4-Orman yangınları,insanın doğa üzerinde yapmış olduğu denge bozucu yapılaşma ,sanayi,tarım ,şehirleşme,hava,toprak,suyun kirletilmesi,meraların aşırı otlatılması,Erezyon şeklinde arttırılabilir.
SORU-5-Biyolojik çeşitliliğin oluşmasında etkili olan doğal faktörler nelerdir.
Cevap-5-İklim etkili olur,toprak örtüsü etkili olur,Yerşekilleri etkli olabilir.
SORU-6-Habidat içerisindeki bir türün çok gelişmesi hangi sorunları oluşturur.
Cevap-6-Doğada türler arasında bir denge vardır.Bu halkanın bozulması artması yada azalması doğadaki işleyişi olumsuz etkiler besin zincirini bozar buda türlerin sayılarında azalma ,yok olma yada bulunduğu bölgeyi terk etme gibi sonuçlar doğurabilir.Yada bölgedeki tür çeşitliliğini azaltır.Rekabet artar,kıtlık oluşabilir,yaşam şartları zorlaşır.
SORU-7-Çayır ve meraların ortadan kaldırılması biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler?
Cevap-7-O alan içerisinde yaşayan canlı türlerinin azalmasına hatta yok olmasına sebeb olur.Biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar.
SORU-8-Sıcak çöllerde bitki ve hayvan yaşamını sınırlandıran faktörler nelerdir.
Cevap-8-Kuraklık,yüksek sıcaklık,nem azlığı,Yağış azlığı etkiler.
SORU-9-Bir akarsuyun hidroelektirk potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir?
Cevap-9-Akarsuyun debisi ve akarsuyun yatak eğimidir.Debiyi etkileyen faktörler içerisinde iklim ilk sırada yer alır.
SORU-10-Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler bitki ve hayvan dağılımını nasıl etkiler?
Cevap-10-Deniz seviyesinde meydana gelen değişmeler artmalar yada azalmalar o bölgedeki canlıların yer değiştirmelerine yada yok olmalarına sebeb olabilir.Su miktarının artması kara canlılarının yaşam alanlarını kısıtlar şeklinde açıklanabilir.
SORU-11-Akarsuların bitki ve hayvan türleri bakımından en zengin yerleri nerleleridir.Nedenlerini açıklayınız.?
Cevap-11- Kitabınızda sayfa 14 de akarsu bölümünde gerekli bilgiler verilmiştir.
SORU-12-Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki ve hayvan türlerinde azalma görülmesinin nedenlerini söyleyiniz.?
Cevap-12-Ekvatordan kutuplara gidildikçe görülen iklim değişiklikleri sıcaklık ,yağış özelliklerinde meydana gelen değişmeler tür çeşitliliğini azalmasında etkili olur.Canlı çeşitliliği daha çok sıcaklık,nem,yağış şartlarının elverişli olduğu yerlerde (Ekvator çevresi) fazladır.Bu özellikler kutba gidildikçe azalır.
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN İFADELERİ YAZINIZ.
1-Yoğuşma 2-Sudur 3-Madde ve Enerji dolaşımı 4-aşırı soğuk ve besin yetersizliği
5-Güneş enerjisi ve yerçekimi(Düzeltme için tşk ederiz…
AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN YANINA (D) YANLIŞ OLANLARIN YANINA (Y) YAZINIZ.
1-D 2-D 3-D 4-Y 5-Y 6-Y 7-Y 8-D 9-D 10-D 11-D 12-Y 13-D
14-Y 15-D
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.
1-C 2-B 3-A 4-B 5-E 6-E 7-D 8-D 9-E 10-E 11-C 12-A
11.SINIFLAR SAYFA 47 **ÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU-1
- Çin’de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?
Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.Çin’de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin’de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne, baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır.Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.
SORU-2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?
Doğumlar,**ümler(Savaşlar,salg ın hastalıklar,doğal afetler),Göçler,Sınırların değişmesi
SORU-3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.
Genç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise.Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran bir rol oynar.Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar.
SORU-4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?
Roma; Siyasi ,dini ve kültürel anlamda çok gelişen bir kenttir. Roma, dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek “Dünyanın başkenti” unvanına layık görülmüştür. Roma İmparatorluğu’nun başkenti idi.Bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. 1870′ te Birleşik İtalya’nın başkenti olmuştur.Siyasi, dinî ve kültürel odak noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.Roma, Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan’ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya’dan çok daha büyüktür.
SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
v Olumlu Sonuçları
v Kişi başına düşen gelirin artması
v Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
v İşsizliğin azalması
v Köyden kente göçün azalması
v Sosyal sorunların azalması
v Tasarrufların artması
v Tüketimin azalması
v Devletin giderlerinin azalması
v Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi
Olumsuz Sonuçları
v Cinsiyet dengesizliği
v Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)
v Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
v Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
v Ülkenin savunma gücünün azalması
v Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması
SORU-6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili
olmuştur?
New York’un caddelerinden biri olan Wall Street, dünyanın bir numaralı finans merkezi olması, dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır.
ABD’nin eski başkenti olması, ABD’nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması,
SORU-7- Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını
belirleyiniz.
Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar, sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir,devletin vergi gelirleri azalır, Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,Eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez,Sosyal sorunlar artar,Üretim azalır, Devletin giderleri artar,Ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir,Dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar,İç ve dış göçler artar.
SORU-8- Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden
olur?
Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,üretimin azalması, devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar.Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur.
Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması,Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması, Ülkenin savunma gücünün azalması,Sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır,
SORU-9- Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler
etkili olmuştur?
Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600) kurulmuştur.Sanayi,ticaret
ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.Sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır.Özellikle ticaret,sanayi,liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.
SORU-10- **üm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif nüfus,
demografik şişme kavramalarını açıklayınız.
**üm Oranı: Genel olarak, genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına
ölümlerin sayısının oranıdır.
Nüfus Patlaması: Bir ülkede ölüm oranlarının düşmesi, doğumların artması ve şehrin özelliklerinden dolayı yoğun göçlerle nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.
Nüfus Planlaması:Ülke öz kaynakları doğrultusunda ülkelerin uygulamış oldukları nüfusu kontrol altında tutmaya yönelik politikalara denir.
Nüfus Politikası:Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun
niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne
nüfus politikası denir.
Aktif nüfus: 15- 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus
denilmektedir.Çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır.
Demografik Şişme: Kentlerin sanayi, ekonomik, kültürel özelliklerini
gerçekleştirmeden, aşırı nüfuslanarak büyümesidir.Şanlı Urfa ve Diyarbakır’ın
terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun artması
SORU-11- Japonya’da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus
artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.
Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve
kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.
SORU-12- Aşağıdaki piramitte Japonya’nın 1955- 2015(tahminî)yılları arasındaki nüfus
değişimi gösterilmiştir.Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus
politikası uygulamış olabilir?
Özellikle 1950 yılından sonra nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uygulamıştır.1980 -1990 yılına kadar

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
SORU-1
-Şehirsel fonksiyonlar sanayi, ulaşım ,ticaret, ,liman, kültür, turizm ve
eğitimdir.
SORU-2-Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler fonksiyonel özellikleri
Nüfusu ve etki alanlarının genişliğidir.
SORU-3-Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel
çaptadır.
SORU-4-Amsterdam’ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan
fonksiyonu Önemli bir liman özelliği göstermesidir.
SORU-5-Nairobi,Bakü,Diyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken,Roma,Mekke,Londra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.
SORU-6-New York’un küresel çapta etki alanı oluşturmasında Finans merkezi olması, ticari, siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.
SORU-7-Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin
nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
SORU-1
-Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler
sınıflandırması içinde yer almaz?
A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askerî
SORU-2-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?
A)Şam B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York
SORU-3-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye
sahiptir?
A)Marsilya B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke
SORU-4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?
A)Amsterdam B)Marsilya C)İstanbul D)İskenderiye E)Varşova
SORU-5-Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin
nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?
A)Almanya B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya
SORU-6-Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?
A)Manila B)Mekke C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu
SORU-7-Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını
genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A)Tarım B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri
SORU-8-New York’un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel
özelliklerinden hangisi daha etkilidir?
A)Ulaşım B)Ticaret C)Tarım D)Maden E)Sanayi
SORU-9-Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan
yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir?
A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan E)Kanada
SORU-10-Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden
hangisinin meydana gelmesi beklenemez?
A)İşsizlik oranının azalması
B)İç ve dış göçlerin artması
C)Kalkınma hızının artması
D)Genç nüfus oranının azalması
E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması
SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri
değildir?
A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi
B)Aile planlaması
C)Savaşların artması
D)Bebek ölüm oranlarının artması
E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
SORU-12-Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır?
A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti
B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması
C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması
D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi
E)İç göçlerin teşvik edilmesi
SORU-13-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?
A)Marsilya B)Amsterdam C)İstanbul D)Rotterdam E)Paris
SORU-14-Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun
oluşturmaz?
A)Hindistan B)Fransa C)Pakistan D)Mısır E)Çin

11.SINIFLAR SAYFA 67-68 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU-1
-Dağıtım üretim ve tüketimi nasıl etkiler açıklayınız.
Ürünlerin dağıtımı önemli bir etkendir.Üretilen mal hızlı bir şekilde geniş pazarlara aktarılabilmesi o ürüne olan ihtiyacı arttırır buda üretimi destekler.Bozulmadan hızlı bir şekilde geniş pazar payı olan bölgelerine aktarılması da tüketimi arttırır.
SORU-2-Doğal kaynak ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır.
Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler bu kaynaklardan etkin bir şekilde faydalanma yoluna giderler.Bu kaynaklardan faydalanmak için yapılan yatırımlar tesisler sonucu işlenen ürünlerden elde edilen gelir o ülke ekonomisinin temel taşını oluşturur. Yeterli sermaye ve teknolojiye sahip olmayan ülkeler bu kaynaklarını daha ucuz fiyata dış ülkelere işlenmeden satmak zorunda kalır.
SORU-3-Medyanın bir ürünü tüketiciye sunmasındaki etkisini söyleyiniz.
Medya bir ürünün pazarlanmasında geniş kitlelere aktarılmasında insanların bu ürüne yönlendirilmesinde çok etkili bir rol oynayarak o ürünün daha fazla tüketilmesinin önünü açar.Daha geniş kitlelere ulaşmak tüketimi destekler.
SORU-4-Üretim tüketim dağıtım arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız.
Üretilen tarımsal bir ürün örnek süt işlenmek için tesislere oradan işlendikten sonra dağıtım aşaması sonucu tüketiciye ulaşarak sofralarımıza gelir.Yada petrol üretilmesi boru hatları ,tanker vb işlenecek tesislere aktarılması oradan işlendikten sonra tekrar dağıtım sistemi ve tüketiciye ulaşarak bu etkileşim tamamlanır.
SORU-5-İklimin üretim ,dağıtım tüketim üzerine etkisini örnekle açıklayınız.
İklim şartlarının uygun olması tarımsal üretimi olumlu etkiler.Örnek Marmara bölgesinde çeşitli iklimlerin varlığı tarımda çeşitlilik sağlar.Yine üretilen ürünlerin dağıtılmasında uygun iklim koşulları dağıtım işlemini daha ekonomik kılar.Örnek Doğu Anadolu da dağıtım hizmetleri Marmara ya oranla daha zor ve masraflıdır.Bu iki olayda meydana gelen olumlu yada olumsuz etkileşim tüketimi de direk etkiler.
SORU-6-Günümüzde internetin ulusal ve uluslararası ticarette nasıl bir rolü vardır.
İnternet dünyada özellikle Pazar payını büyüterek firmaların dünyanın bir çok noktasına ulaşarak ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak sağlar.Firmalar bu bağlantılar doğrultusunda daha fazla kazanç sağlar beraberinde üretim mevcut tüketime dayalı olarak artarak ticareti canlandırır.Yine insanların alışveriş özelliklerinde değişikliğe yol açarak insanların alışveriş merkezlerine gitmeden bu ihtiyaçlarını gidermesini sağlar.
SORU-7-Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi üretim tüketim dağıtımı nasıl etkilemiştir.
Bir bölgede sanayileşme o bölge için gelişme demektir.Gelişmişlikte birlikte yeni iş sahaları şehirleşme ,yaşam standartlarının yükselmesi beraberinde bölgeye yoğun göç hareketlerine yol açar.Artan nüfusla beraber bölgede üretim beraberinde gelişmiş dağıtım sistemleri ve bunların sonucu artan bir tüketim görülür.
SORU-8-İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bir ürünün dağıtılmasında ki rolünü açıklayınız.
Bu boğazlar önemli geçiş noktalarıdır.Asya ve Avrupa’nın birbirine bağlantı noktasında yer almaları bu boğazları önemli bir dağıtım noktası haline getirir.Çanakkale boğazı İstanbul boğazının tamamlayıcısı durumundadır ve deniz yolu ile dağıtımda önemli merkezlerdir.Deniz yolu ulaşımı için önemli geçiş noktalarıdır.Özellikle petrol taşımacılığında bu boğazlar son derece önemlidir.
SORU-9-Ham maddeye yakınlığın bir ürünün üretimine etkisini bir örnekle açıklayınız.
Hammaddeye yakınlık bir ürünün üretimini olumlu etkiler.Hammaddeye yakın olması maliyeti düşürür o ürünün üretimi için başka bölgelerden mal getirmek yerine mevcut yerde yeterli hammaddenin bulunması üretimi olumlu etkiler.Örnek çay fabrikalarının doğu Karadeniz bölgesinde yoğunluk kazanması bölgedeki çay üretiminde etkilidir.Siz bu fabrikayı iç Anadolu bölgesine kurarsanız mevcut çayı işlemek için bu bölgeye getirmeniz gerekir buda maliyeti arttırır.
SORU-10-Günümüzde tüketimi arttırıcı faktörler nelerdir.Bir örnekle açıklayınız.
Tanıtım reklam,kitle iletişim araçları,moda,teknolojik gelişmeler, tüketimi arttırıcı etkenlere örnek verilebilir.
Reklam kampanyası sonucu bir ürünün ilgi çekici şekilde tanıtılması tüketimi arttırır.
Moda yaratılması o sezon için tüketimi arttırıcı etki sağlar,
Teknolojik gelişmeler insanlar için yakından takip edilir insanlara kolaylık sağlayan yeniliklerin varlığı tüketimi arttırır.
Herhangi bir ürünün kullanıldığı sektörlerin çeşitlendirilmesi tüketimi arttırır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1-İletişim
2-İnsanların
3-İnsanların temel ihtiyaçları “
4-Teknocoğrafya
5-İklim ve yerşekilleri
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y yazınız.
1-D 2-Y 3-D 4-D 5-D 6-D
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Bu soru ile ilgili gelen bir yorum üzerine tekrar değerlendirme yapılmıştır.Süt diğer ürünlere oranlar çabuk bozulabilen özel donanımlı kamyonlarda taşınır bu bir farklılıktır.Dİğer ürünlerde böyle bir dağıtım özelliği yoktur.Diğer açıdan bakıldığında petrol yalnız boru hattı ve tankerler ile taşınmakta diğerleri kara yolu ile taşınamamakta diğerleri ise taşınabilmektedir.Cevaplandırm anızda bu huhusu değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz…
2-C Limanın Hinterlandı çok gelişmiştir.
3-E Ulaşım
4-E şıkkı
5-B II
6-
Canlı hayvan
-
et kombinası
-
sucuk
-
Tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet
Buğday
-
un fabrikaları
-
un
-
Tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet artar.
Deri
-
deri işleme fabrikaları
-
ayakkabı deri giyim sanayi
-
tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet
Demir
-
demir çelik
-
İnşat demiri
-
Tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet vb
7-Kitabınızdaki haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
v Petrolün bölgelere göre rezervi ile tüketimi arasında dengesizlikler vardır.Rezervi fazla olan bölgelerde yeterli gelişim sağlanamamış ve tüketim düşüktür.
v Çıkartılan petrol sanayi ,şehirleşme ,teknolojinin gelişmiş olduğu petrol ürünlerinin kullanımına açık Avrupa,Amerika güneydoğu asya bölgesine taşınmaktadır.
v Orta doğu petrolleri daha çok Güney Doğu Asya,Avrupa ve Amerika bölgelerinde tüketilmektedir.
v Ekonomik faaliyet kollarının oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır.Üretim bölgelerinde petrol üretimine dayalı tesisleşme dağıtım ve tüketiminde ise yine petrol ürünlerinin kullanım alanlarına dayalı ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

LİSE 3. SINIF SAYFA 137 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
1- Türkiye’de Sanayi ve Hizmet sektörlerinin en fazla geliştiği yerler ve sebepleri:
Ülkemizde özellikle Marmara ve Ege bölgeleri sanayi ve hizmet sektöründe ön plana çıkan yerleridir. Diğer bölgelerde ise büyük şehirler bu konuda öncülük yapar.
Bu alanlarda sanayi ve hizmet sektörünün gelişme sebebi olarak iklim şartları ile yer şekillerinin elverişli olması, yerleşmeye uygun alanlar olmaları, ulaşım, hammadde, işgücü,sermaye birikiminin güçlü olması ve önemli bir Pazar oluşturmaları söylenebilir. Yine sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan kentleşme hizmet sektörünün gelişmesini olumlu etkiler.
2- Türkiye’de Yer Şekillerinin ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı üzerindeki etkisi:
Ekonomik faaliyetlerle yer şekilleri arasında direk bağlantı vardır. Yer şekillerinin elverişsiz olduğu engebeli araziler tarımsal sektörü geri plana iterken iklime bağlı olarak büyükbaş hayvancılığı etkili kılabilir. Yer şekillerinin düz olduğu alanlar daha çok tarımsal faaliyetlerin ön plana çıkmasında etkili olmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde elverişsiz yer şekilleri yükseltinin fazla olması enerji sektörünü ön plana çıkartırken tarımı geri plana itmiştir. Yer şekilleri bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkiler buda sektörel dağılıma yön verir.
3- Ekonomik politikaların kalkınma üzerindeki etkisi:
Ekonomide planlama çok önemlidir. Rotasız bir gemi olmak rüzgârlar tarafından savrulmaya yok açar. Ülke ekonomileri de bir politika oluşturmalı bunu ülke şartlarına en uygun şekilde uygulamalıdır. Bu tür politikalar ülkelerin ekonomik göstergelerindeki dalgalanmaları en aza indirir.
4- Teşvik politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri:
Teşvik politikaları ülke içerisindeki farklı derecelerde gelişme göstermiş ve bu sebepten dolayı ekonomik uçurumların yaşandığı bölgeler arasında dengeyi kurmak geri kalan bölgelerin gelişmelerine yardımcı olmak açısından son derece faydalıdır. Bölümler arasındaki sosyal yapının dengelenmesi gelir dağılımının daha adaletli bir hal almasında etkilidir.
SAKINCALARI:
Art niyetli yaklaşımların olması alınan kredilerin devleti zarar ettirecek şekilde kullanılması başka işlere aktarılması ülkeye ekonomik yük olarak geri döner.
5- Türkiye’deki ekonomik faaliyet üzerinde en etkili faktör ve nedeni:
Ekonomiyi etkileyen faktörler: a)Coğrafi Konum, b)Yer şekilleri, c)İklim d)Nüfus ve Yerleşme
En fazla etkileyen:Yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri
Sebebi: Arazinin düz veya engebeli oluşu insan faaliyetlerini özellikle de Tarım ve Ulaşımı direk etkiler.
Dolaylı olarak ta İklimi etkiler; Yükselti ve dağların uzanışı da İklim şartlarını belirler. İklim ise insan faaliyetlerini belirleyen ana etkenlerdendir.
6-Yurdumuzda deprem afetinin çok yaşanmasının sebepleri:
Türkiye genç oluşumlu, aktif fay hatlarının çok olduğu bir ülke olduğu için.Ülkemizin alp Himalaya kıvrım dağ sırası içerisinde olmasına bağlı olarak kuzey Anadolu, batı Anadolu ve doğu Anadolu fay hatlarının üzerinde bulunması depremi destekler.
7- Heyelanların en çok görüldü yer ve nedenleri:
Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölümü .
Nedenleri: Dağlık ve engebeli arazinin çok olması yanında bol yağışın varlığı ana etkendir.
Heyelan oluşumunu etkileyen faktörler:
a)Tabakaların yapısı (Killi arazi),
b)Bol yağış,
c)Kuvvetli eğim
d)Tabakaların duruşu
8- Muğla, Antalya ve İzmir’de çok yangın çıkma sebepleri:
Bu bölgelerde yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi. Yine bu bölgelerde tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi etkili etkenlerdir. Yine bu özelliklerinin yanında rüzgâr almadurumlarının fazla olması.
9-Ekonomik planlamalarda dikkate alınan bölgeler:
Sanayi bölgesi , maden bölgesi,ticaret bölgesi,turizm bölgesi,tarım bölgeleri dikkate alınan bölgelerdir.
10- Türkiye’de coğrafi bölgeler oluşturulurken denizlerin dikkate alınan etkileri ve özellikleri:
İklim üzerindeki etkisi, Ulaşım faaliyetlerine etkisi,Su ürünleri bakımından katkısı,Deniz turizmi bakımından katkısı

AŞAĞIDAKİ ÇOKTANSEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ…
SORU-1-Anadolu’nun bir medeniyet merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisi en az
etkili olmuştur?
A)Yeryüzü şekilleri B)İklim C)Komşu medeniyetler D)Bitki örtüsü E)Yer altı zenginlikleri
SORU-2-Türkiye’de bölgeler ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Yüzey şekilleri B)Okyanus akıntıları C)Iklim D)Ekonomik etkinlikler E)Komşu denizler
SORU-3-Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’deki dağlık ve engebeli bölgelere örnektir?
A)Konya ve çevresi B)Artvin ve çevresi C)Adana ve çevresi D)Tekirdağ ve çevresi E)Şanlıurfa ve çevresi
SORU-4-Aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi Türkiye’de bulunmaz?
A)Ovalık bölge B)Ormanlık bölge C)Maki bitki türü bölgesi D)Sanayi bölgesi E)Buzulların şekillendirdiği bölge
SORU-5-Zeytin, muz, çay gibi ürünler yeryüzünün belli bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin Türkiye’de yetiştirilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Dış ticaret talebi ile B)Kullanılan tarım yöntemiyle C)Türkiye’deki iklim çeşitliliği ile
D)Sulama imkânlarının gelişmesi ile E)Ortamla yükseltisinin fazla olması ile
SORU-6-Türkiye’de tarımsal verimi arttırmak için modern tarım (intansif)uygulamalarına ağırlık vermek gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalardan biri değildir?
A)Çiftçi sayısını arttırmak B)Sulamayı yaygınlaştırmak C)Gübrelemeyi yaygınlaştırmak
D)Tarımda makineleşmeyi yaygınlaştırmak E)Tohum ıslah çalışmalarına ağırlık vermek
SORU-7-Türkiye’de sanayileşme ile birlikte aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A)Ham madde ithalatının artması B)Enerji tüketiminin artması
C)Ham madde ihracatının artması D)Ulaşım olanaklarının iyileşmesi E)Iş olanaklarının artması
SORU-8-Ülkemizin her bölgesinde rezervi olan bir madendir. Metal sanayisinin ham maddesi durumundadır. Yılda yaklaşık beş milyon ton üretim gerçekleşmektedir. Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya)çıkarıldığı yerlere örnektir. Yukarıda anlatılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Demir B)Bakır C)Krom D)Bor E)Petrol
SORU-9-Rezerv bakımından dünyada birinci olduğumuz maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Demir B)Bakır C)Krom D)Bor E)Petrol
SORU-10-Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum kökeni diğerlerinden farklıdır?
A)Sel B)Taşkın C)Deprem D)Dolu E)Çığ
SORU-11-Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insanın etkisi vardır?
A)Volkanizma B)Fırtına C)Dolu D)Sel E)Hortum
SORU-12-Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi yurdumuzda görülmez?
A)Kasırga B)Heyelan C)Taşkın D)Deprem E)Çığ
SORU-13-Aşağıdaki şehirlerin hangisinde çığ riski çok yüksektir?
A)Aydın B)Konya C)İstanbul D)Şanlıurfa E)Tunceli
SORU-14-Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesisinin kurulması için gerekli olan koşullardan değildir?
A)Ham madde B)Pazar C)Ulaşım D)İletişim E)Sermaye
SORU-15-Aşağıdaki illerden hangisinde pamuklu dokuma sanayisinin kurulmasında ham maddeye yakınlık fazla etkili olmamıştır?
A)Adana B)Izmir C)Aydın D)Denizli E)İstanbul
SORU-16-Ülkemizde bulunan aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha ekonomik ve temizdir?
A)Taş kömürü B)Linyit C)Petrol D)Doğal gaz E)Hidroelektrik
SORU-17-Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır?
A)Taş kömürü B)Linyit C)Nükleer enerji D)Doğal gaz E)Rüzgâr
SORU-18-Ülkemizde güneş enerjisi için en elverişsiz kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Konya ve çevresi B)Antalya ve çevresi
C)Rize ve çevresi D)İzmir ve çevresi E)Gaziantep ve çevresi
DOLDURMA SORULARI
1-Akdeniz kıyı kesiminde İKLİM koşullarının uygun olması buralarda tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır.
2-Arazi yetenek sınıflandırılmasında birinci sınıf araziler TARIM için kullanılır.
3-Türkiye’de hammaddesi bulunduğu halde enerji üretimi yapılmayan enerji kaynağı NÜKLEER ENERJİ dir.
4-Türkiye’de taşkömürü ile çalışan tek santral ÇATALAĞZI (Zonguldak) termik santralidir.
5-Demir çelik endüstrisinin özellikle Batı Karadeniz de gelişmesinin nedeni ENERJİ dır.
6-Krom ÇELİĞE SERTLİK VERMEK, MERMİ GEMİ UÇAK, OTOBÜS ,VAGON
AYDINLATMA SİSTEMLERİ vb alanlarda kullanılır.

DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1-Y 2-Y 3-D 4-D 5-D 6-Y 7-D 8-Y 9-Y 10-Y 11-D 12-Y