9.Sınıf edebiyat testi

SORU.1)Aşağıdakilerin hangisinde ölüm temasını işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?

A) Ağıt, ilahi, nefes
B) Mersiye, ağıt, sagu
C) Ağıt, kaside, terkib-i bend
D) Mersiye,- nutuk, devriye
E) Sagu, şathiye, münacaat


--------------------------------------------------------------------------------

SORU.2)Aşağıdakilerden hangisi mesnevinin özelliği değildir?


A) Arapların divan edebiyatına kattığı bir nazım şeklidir.
B) Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
C) Beyit sayısı sınırsızdır.
D) Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
E) Beş mesnevisi olan şairler "sahibü'l Hamse" olarak anılır.
--------------------------------------------------------------------------------

SORU.3)Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Mersiye- şathiye- varsağı
B) Gazel-murabba-koşma
C) Tuyuğ- rubai-müstezat
D) Semai-ilahi-kaside
E) Hicviye-murabba-türkü


--------------------------------------------------------------------------------

SORU.4)
Rüzgar esmez, konuşur
Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun
Mesut olun, yaşayın
Ana, baba, evlat, torun
Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih B) Tenasüp C)Teşbih D) Tevriye E) Teşhis

--------------------------------------------------------------------------------

SORU.5)

" Elde avuçta yok şimdi bir karış
Gel sen de artık bu kervana karış"
Bu dizelerde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas B) Telmih C) Hüsn-i Talil D) İstiare E) Mecaz-ı Mürsel
--------------------------------------------------------------------------------

SORU.6)
"Önünde yürüdü kırk topluk göbek
Kollarda bir dal parçası
Öyle bir kafa ki
Sanırsınız Ramazan topu
Bu şiirdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tariz B) Kinaye C) Mübalağa D) Mecaz-ı Mürsel E) Cinas


--------------------------------------------------------------------------------

SORU.7) "Işıkla dolar kalbimin en karanlık köşeleri"
Dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih
B) Kinaye
C) Cinas
D) Tezat
E) Mecaz-ı Mürsel--------------------------------------------------------------------------------

SORU.8)Aşağıdakilerden hangisinde doğal (sözlü) destanlar doğru olarak verilmiştir?

A) Alp Er Tunga- Gılgamış- Oğuz Kağan- Şu
B) Oğuz - Göç- Kurtarılmış Kudüs- Şu
C) Şehname- Üç Şehitler- Kalevela - Türeyiş
D) Ergonekon - Odiesse- Kaybolmuş Cennet- Oğuz
E) Ramayana- Gılgamış- Kalevela- Atatürk Kurtuluş Savaşında


--------------------------------------------------------------------------------

SORU.9)
Alp Er Tunga öldü mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılır
Bu parçanın nazım biçimi ve dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözlü edebiyat- Sagu
B) Yazılı edebiyat - Sav
C) Halk edebiyatı - Varsağı
D) Halk edebiyatı . Ağıt
E)Divan edebiyatı - Mersiye


--------------------------------------------------------------------------------

SORU.10)
1- Nazım birimi dörtlüktür.
2 -Dil halkın kullandığı dil ve Türkçe'dir
3 -Hece ölçüsü kullanılmıştır
4 -Halkın ortak malıdır
5 -En çok aşk, ölüm, doğa sevgisi, yiğitlik, ayrılık, toplumsal sorunlar ele alınır

Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemimiz aşağıdakilerden hangisidir*

A) Tekke Edebiyatı
B) Aşık Edebiyatı
C) Milli Edebiyatı
D) Fecr-i Ati Edebiyatı
E)Anonim Halk Edebiyatı

Soru no 1: Sorunun cevabı
Doğru cevap b


Soru no 2: Sorunun cevabı
Doğru cevap a


Soru no 3: Sorunun cevabı
Doğru cevap b

Soru no 4:Sorunun cevabı
Doğru cevap e

Soru no 5: Sorunun cevabı
Doğru cevap a


Soru no 6: Sorunun cevabı
Doğru cevap c


Soru no 7: Sorunun cevabı
Doğru cevap d


Soru no 8: Sorunun cevabı
Doğru cevap b


Soru no 9: Sorunun cevabı
Doğru cevap d


Soru no 10: Sorunun cevabı
Doğru cevap b