Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1
5. Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri 5.1. Nüfusumuzun Yapısı Bir ülkenin nüfusundaki kadın-erkek sayısı ve yaş dilimlerine göre nüfus miktar ve oranları analiz edilmesi gereken ve sosyo-ekonomik özelliklere sahip değişkenlerdir. 5.1.1. Cinsiyet Yapısı Bilindiği gibi dünya üzerindeki bütün toplumlarda doğumda erkek çocuk sayısı kız çocuğu sayısından fazladır ve 100 kız doğumuna
 1. #1

  • Forumdan Uzaklaştırıldı
  • Offline

  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  9.516
  Blog Entries
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri

  5. Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri
  5.1. Nüfusumuzun Yapısı
  Bir ülkenin nüfusundaki kadın-erkek sayısı ve yaş dilimlerine göre nüfus miktar ve
  oranları analiz edilmesi gereken ve sosyo-ekonomik özelliklere sahip değişkenlerdir.
  5.1.1. Cinsiyet Yapısı
  Bilindiği gibi dünya üzerindeki bütün toplumlarda doğumda erkek çocuk sayısı kız
  çocuğu sayısından fazladır ve 100 kız doğumuna karşılık 102-109 erkek çocuk doğmaktadır.
  Yani erkek çocuk doğumu kabaca %5 fazladır. Bunun bilimsel açıklaması
  henüz kesinleşmiş değildir. Buna karşılık her yaş grubunda erkeklerde ölüm oranları
  daha fazla olduğundan doğumdaki bu erkek fazlalığı yaşlar ilerledikçe azalmakta,
  20-39 yaşlar arasında dengelenmekte ve daha ileriki yaşlarda ise kadınların
  çoğunluğu artmaktadır.
  Ülkemizde 1940 yılına kadar kadın nüfusun erkek nüfusa oranla fazla olduğu görülmektedir.
  Nitekim 1927'de 100 kadına 92.6 erkek düşerken, denge 1940'da kurulmuş
  ve bu değer 99.7'ye kadar yükselmiştir. Bundan sonraki sayım yıllarında 100
  kadına düşen erkek sayısı giderek kadınlar aleyhine değişmiştir.
  Tablo 6.8: Türkiye'de Yıllara Göre Genel Cinsiyet Oranları
  Erkek nüfus Kadın nüfus 100 kadına düşen erkek
  Yıllar oranı (%) oranı (%) sayısı (Genel Cinsiyet Oranı)
  1927 48.1 51.9 92.6
  1940 49.9 50.1 99.7
  1950 50.5 49.5 101.9
  1960 51.0 49.0 104.2
  1970 50.6 49.4 102.3
  1980 50.7 49.3 102.8
  1990 50.7 49.3 102.8
  70 T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U
  A Ç I K Ö Ğ R E T İ M F A K Ü L T E S İ
  Bir ülkenin nüfusunun cins bileşimi demografik nedenlerden çok toplumsal bazı
  olaylarla ilgilidir. Bunlardan en önemlisi savaşlar ve göçlerdir. Gerçekten tarihin en
  eski dönemlerinden beri savaşlara istisnalar dışında hep erkek nüfus katılır ve yine
  bu nüfus kütlesi yitirilir. Örneğin; bugün Almanya, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin
  nüfuslarında çok belirgin bir erkek nüfusu azlığı vardır. Türkiye'de ise 1940'lara
  kadar önce kadın nüfus fazla olduğu halde, daha sonraki yıllarda erkek nüfus
  toplam kadın nüfusumuza üstünlük sağlamıştır. Şüphesiz bu durumun ortaya çıkmasında
  I. Dünya savaşında ve Milli Mücadele yıllarında kaybettiğimiz erkek nüfus
  miktarının fazlalığı en önemli etkendir.
  Nüfusumuzun cinsiyet yapısında ortaya çıkan bu genel tablo ancak global bilgi vermekte
  ve diğer ülkelerle karşılaştırmak bakımından faydalı olmaktadır. Oysa konu,
  bölgeler, iller ve hatta köyler bakımından incelendiğinde genel nüfus planlamalarına
  ışık tutabilecek anlam taşır. Nitekim göç veren illerimizin hemen hemen yarısında
  kadın nüfus oranı yüksektir. Geri kalan yarısında ise Genel Cinsiyet Oranı 100'ün
  üzerinde olmasına rağmen çoğunun önemli miktarda asker nüfusunu barındırmasını
  dikkat çekicidir. Göç alan illerin tümünde istisnasız erkek nüfus miktarı daha
  fazladır. Hatta Tekirdağ ve Bilecik gibi hem göç alan, hem de sınırları içinde büyük
  askeri birliklerin bulunduğu illerde cinsiyet oranı daha da artmaktadır (Tekirdağ
  115.0, Bilecik 107.6). Genel Cinsiyet oranının en düşük olduğu illerimiz ise 100 kadına
  düşen 90.6 erkek ile Sinop ve 91.7 erkek ile Gümüşhane'dir. Diğer taraftan yine ülke
  içi göç ile ilgili olarak kırsal alanlarda kadın, şehirsel yerleşmelerde ise erkek nüfusunun
  fazla olduğu görülmektedir.
  5.1.2. Yaş Yapısı
  Özellikle sosyo-ekonomik amaçlı planlamalarda, nüfus miktarı kadar önem taşıyan
  bir başka kriter de ülkenin "Nüfus Yaş Yapısı"dır. Bu terim bir nüfus kitlesinin belirlenmiş
  yaş gruplarına göre bileşim durumunu tanımlar. Nüfusun yaş gruplarına
  bölünüp analiz edilmesi başta çalışabilir ve çalışmayan nüfusun ortaya çıkartılmasında
  son derece önemlidir.
  Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre 0-14 yaş arasındakiler çocuk, 15-64 gruplarındakiler
  yetişkin veya çalışabilir nüfus ya da faal nüfus, 65 yaş ve üzeri ise yaşlı nüfus
  olarak sınıflandırılır. Ülkemizde de başta Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik
  Enstitüsü olmak üzere işgücü değerlendirmelerine yönelik çalışmalarda bu sınıflandırma
  kullanılmaktadır. Yine sıkça kullandığımız bir başka sınıflandırma ise
  yaş grupları 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, .....80-94, 85+ şeklinde olup daha dar aralıklıdır.
  Her iki gruplandırma da en iyi şekilde "yaş piramidi" aracılığı ile gösterilir.
  T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U 71
  G.C.O.
  (Genel Cinsiyet Oranı) = Pm (erkek nüfus)
  Pf (kadın nüfus)
  x 100
  A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ
  1950 yılına ait yaş piramidi
  Yukarıdaki yaş piramitlerini incelediğimizde üstteki 1950 yılına ait piramitte çocuk
  yaşındaki nüfusun fazla, dolayısıyla doğum oranının yüksek olduğu görülmektedir.
  Alttaki 1990 piramidine göre ise 0-4 yaş grubunun azaldığı ve buna bağlı olarak
  nüfus artış hızımızın da azalma eğilimine girdiği görülmektedir. Bir ülke nüfusunun
  yaş gruplarına göre dağılımı bize aynı zamanda o ülkenin gelişmişlik düzeyi
  hakkında da bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun %30'dan azını çocuklar, %15 kadarını
  da yaşlılar oluşturur. Az gelişmiş ülkelerde çocukların payı %40-55 arasında
  değişirken yaşlı nüfusun payı %4-8 arasındadır. Bu ölçüt esas alındığında Türkiye
  az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında ve gelişmekte olan ülkeler sınıfındadır.
  72 T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U
  Şekil 6.1: Türkiye Nüfusunun 1950 ve 1990 Yıllarına Göre Yaş Piramitleri
  A Ç I K Ö Ğ R E T İ M F A K Ü L T E S İ
  5.1.3. Yaş Bağımlılık Oranı
  Toplumdaki üretim faaliyetlerine katılmadıkları varsayılan 0-14 yaş grubu ile 65 ve
  daha yukarı yaşlardaki nüfusa "Bağımlı Nüfus" adı verilir ve bir nüfus kitlesinde bağımlılık
  oranı şöyle hesaplanır:
  Yaş bağımlılık oranı, aktif nüfus olan 15-64 yaş grubundaki her 100 kişinin teorik
  olarak bakmak zorunda olduğu çocuk ve yaşlı nüfusu belirtmesi bakımından anlamlıdır.
  Türkiye'de bu oran 1990 verilerine göre 64, 68'dir ve 1970'den itibaren düşme
  eğilimindedir. Kuşkusuz bu trend olumludur. Çünkü bir ülkede bağımlılık oranının
  yüksek olması kalkınmanın gerçekleşmesine olumsuz etki eder. Nitekim gelişmiş
  ülkelerin bağımlılık oranlarına baktığımızda kabaca %50'lerde olduğunu görürüz.
  Oysa bu oran komşularımızdan Suriye'de %100'e yakın, Irak ve İran'da ise
  %80 civarındadır.
  5.1.4. Medyan Yaş
  Ülkelerin nüfusunun genç mi yoksa yaşlı mı olduğu veya yaşlanma sürecinde mi olduğu
  sorularına cevap verebilmek için ise o ülkenin tüm nüfusunu kapsayacak şekildebir
  ortalama yaş hesabına başvurulur ki, buna "Medyan Yaş" diyoruz. Medyan
  yaş, bir ülkenin bütün fertleri, yaşlarına göre, yani yeni doğan çocuktan en yaşlı ihtiyara
  göre sıralandıkları takdirde tam ortaya isabet eden kişinin yaşıdır. Bu nedenle
  toplam nüfusun yarısı medyan yaşın altında diğer yarısı ise üstünde bulunur. Şüphesiz
  medyan yaş düştükçe nüfusun gençleştiği yükseldikçe yaşlandığı anlaşılır.
  Ayrıca gelişmiş ülkelerde medyan yaş yüksek, az gelişmiş ülkelerde düşüktür. Örneğin
  gelişmiş Batı avrupa ülkelerinde medyan yaş 30'un üstünde, az gelişmiş ülkelerde
  20'nin altındadır. Türkiye'de ise 1990 yılına ait medyan yaş değeri 22.21'dir.
  Ayrıca 1970 yılından bu yana sürekli bir artış içerisindedir (1970 yılında 18.95 idi).
  5.1.5. Eğitim Durumu
  Bir ülkeyi diğer ülkelerle karşılaştırırken ekonomik göstergelerin yanında sosyal
  göstergeler de kullanılmaktadır. Eğitim sektörü, sosyal göstergeler içinde, ekonominin
  ihtiyaç duyduğu kaliteli nüfusu yetiştiren temel kaynaktır. Nitekim Japonya
  ve İsrail örneğinde olduğu gibi eğitim düzeyi yüksek, kaliteli bir nüfus, en olumsuz
  şartlarda bile kalkınmayı gerçekleştirebilmektedir. Türkiye de eğitim konusunda
  gerçekten önemli hamleler yapmış bir ülkedir. Ancak varılan nokta, olması gerekenden
  geridir. Nitekim 1927 yılında 6 yaş ve üstü nüfus dikkate alındığında genel
  nüfusumuzun sadece %10.6 'sı okur yazarken, 1990'da 80.46'ya çıkmıştır. Ancak
  okuryazar olmayan nüfusun %71 'i maalesef kadın nüfustur. Ayrıca Türkiye'de
  T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U 73
  Yaş Bağımlılık Oranı = (0-14 yaş) + 65 yaş ve üstü
  15-64 yaş
  x 100
  A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ
  1990 yılında okuma-yazma bilenlerin %77.1 'inin herhangi bir okuldan mezun olmayanlar
  ile ilkokul mezunu olanlardan meydana gelmesi üzücüdür. Okur-yazar
  olan nüfus içinde orta ve dengi okullardan mezun olanların oranı %9.4, lise ve dengi
  okul mezunlarının oranı %9.6, yüksekokul ve fakülte mezunu olanların oranı ise sadece
  3.9'dur.
  5.1.6. Doğum ve Ölümler
  Nüfus kitlelerinin başlıca değişkenlerinden biri de doğumlar ve ölümlerdir. Ülke
  nüfusunda 15-49 yaşları arasındaki 1000 kadın başına düşen yıllık doğum sayısına
  "genel doğum oranı" denir. Buna karşılık, herhangi bir yaş dilimi olmaksızın 1000
  nüfus başına düşen yıllık ölüm sayısına "genel ölüm oranı" denmektedir.
  Ülke nüfusunda doğum ve ölüm oranları arasındaki fark o ülkenin doğal nüfus artış
  hızını verir ve göçlerden arındırılmış bulunduğundan daha anlamlıdır. Türkiye'de
  gerek doğum ve gerekse ölüm oranları 1950'li yıllardan itibaren giderek düşmektedir.
  Nitekim 1950-55 yılları arasını kapsayan beş yıllık dönem için doğum oranı %46,
  ölüm oranı ise %25 iken, 1985-90 devresinde bu değerler doğum oranında %28'e,
  ölüm oranında %6'ya kadar düşmüştür. Ölüm oranlarının düşmesi sosyal ve ekonomik
  yaşantıdaki iyileşmelerin açık bir göstergesidir. Doğum oranlarının düşüşü ise
  daha ziyade sanayileşme ve şehirleşme olguları ile ilgilidir. Çünkü sanayileşme ve
  şehirleşme (bir anlamda gelişme) sürecindeki ülkelerde ailelerin yapmayı düşündüğü
  ve ihtiyaç duyduğu çocuk sayısı yıldan yıla azalmaktadır. Zaten gelişmekte
  olan ülkelerde sosyo-ekonomik kalkınma ile ters orantılı olarak doğal nüfus artış hızının,
  başka kelimelerle doğum ile ölüm oranları arasındaki farkın düşmesi adeta
  demografik bir kural gibidir. Bu nedenle Türkiye nüfus artış hızının yüksek olması
  sebebiyle paniğe kapılmak bizce yersizdir. Çünkü bugünün gelişmiş toplumları da
  aynı süreci geçmişte yaşamışlar ve günümüzde artık nüfus artış hızını yükseltici politikalar
  üretmeye başlamışlardır.
  5.1.7. Aile Nüfus Sayısı Büyüklüğü
  Aile büyüklüğümüz bakımından çeşitli araştırmalarda 5 sayısı esas alınmaktadır.
  Ancak bu rakam ülke geneli için bir fikir vermekle birlikte, ilden ile, kırdan-şehire
  çok büyük farklılıklar arzeder. Gerçekten Doğanay'ın 1980'li yılların başında Erzurum
  il merkezi içinde yaptığı bir araştırmada bu değerin 7,3 dolayında olduğu belirlenmişti.
  Hatta gecekondu semtlerinde 9-17 kişiye ulaşan geniş aile yapılarına sıkça
  74 T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U
  Genel
  Doğum
  Oranı
  = Yıllık doğum toplamı
  15-49 yaş arası kadın
  nüfus (yıl ortası)
  x 1000
  Genel
  Ölüm
  Oranı
  = Yıllık ölümler toplamı
  Toplam nüfus
  (yıl ortası)
  x 1000
  A Ç I K Ö Ğ R E T İ M F A K Ü L T E S İ
  rastlanmıştı. Tahmin edilebileceği gibi bu değerler gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında
  oldukça yüksektir.
  1990 nüfus sayımı verilerine bakılırsa, Türkiye'de aile sayısının 11.2 milyona yaklaştığı
  anlaşılmaktadır. Bunların kabaca %66'sı 1-5 kişilik, %28'i 6-10 kişilik, %6'sı ise 10
  ve daha fazla nüfusu barındıran ailelerdir.
  Ülkemizde aile nüfus sayısının yüksek olmasında ekonomik nedenlerin yanında
  geleneklerimiz de rol oynar. Özellikle kırsal kesimde evlenen oğullar babanın yönetim
  ve denetiminde kalmaya devam etmekte onunla aynı evde yaşamakta, böylece
  "birleşik aile" yapısı halen önemini korumaktadır.
  6. Kırsal ve Şehirsel Nüfus
  Bir ülkede veya bir bölgede nüfusun şehir veya kırlarda yoğunluk kazanması o ülke
  veya bölgenin sosyo-ekonomik durumunu da yansıtır. Sanayileşmiş ileri ülkelerde
  nüfus şehirlerde yoğunlaşmıştır. Ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde ise nüfusun
  önemli bir bölümü kırsal alandadır. Sosyal yapı bakımından da şehir ve kır toplumu
  arasında büyük farklar bulunmaktadır. Şehirlerde yaşayan insanlarda geleneksel
  kültür ve davranışlar önemli ölçüde erozyona uğramaktadır. Kır nüfusunda ise geleneksel
  davranışlar hakimdir. Bu nedenle hem ekonomik hem de sosyo-kültürel
  değer ifade eden kırsal ve şehirsel nüfus konusu ile özellikle beşeri coğrafyacılar yakından
  ilgilidirler.
  1800'lü yılların başlarında dünya nüfusunun kabaca %3'ü şehirlerde yaşıyordu.
  Günümüzde bu oran %50 civarındadır. Fakat kıtalar arasında önemli farklar vardır.
  Örneğin; Avrupa'da nüfusun %65'i, Kuzey Amerika'da %80'i şehirlerde yaşar. Bu
  oran Afrika ve Asya'da %25-30 arasındadır. Kırsal ve şehirsel nüfusu birbirinden
  ayıran ana kriter nüfus miktarıdır. Sınır değer 10.000 kişilik nüfus kitlesidir. Nüfusu
  10.000'den az olan yerleşme birimlerinin nüfusu kırsal, 10.000 ve daha fazla kişi barındıran
  yerleşmelerin nüfusu ise şehir nüfusu kaps***** alınmaktadır.
  Ülkemizde nüfusu 10.000'in altında bulunan yerleşmelerde yaşayan nüfusa kırsal
  nüfus adını veriyoruz. Bu nüfus kitlesinin geçim kaynağı önemli ölçüde tarla tarımı
  ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bu ayrım nüfus miktarı kriteri olup, idari ayırımında
  on binden az nüfuslu ilçe merkezleri de şehir kaps***** alınmaktadır.
  Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfus, toplam nüfusumuzun büyük
  bir yüzdesini meydana getiriyordu. 1927'de 10.000 kriterine göre, ülkemiz nüfusunun
  %83.8'i kırsal, %16.2'si şehirsel yerleşmelerde yaşıyordu. Kırsal nüfusun bu hakimiyeti
  etkisini giderek kaybetmesine rağmen, 1970'li yılların sonlarına kadar devam
  etmiş ve ilk olarak 1980 nüfus sayımında şehir nüfusu, kır nüfusundan daha
  fazla sayıya ulaşmıştır.
  Kır-şehir ayrımında nüfus
  miktarını kriter olarak almak
  pratik ve karşılaştırma
  olanağı vermesi bakımından
  tercih edilmektedir.
  Nüfusun Alansal Dağılışı
  Türkiye'de nüfusun alansal dağılışına bakıldığında ilk dikkati çeken özellik dağılımın
  tekdüze olmadığıdır.
  Konu coğrafi bölgeler yönünden de alınırsa, en yüksek nüfus yoğunluğu değerlerine
  Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde ve kıyı şeridinde rastlanır. Ilıman bir ikli-
  64 T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U
  A Ç I K Ö Ğ R E T İ M F A K Ü L T E S İ
  min görüldüğü bu kesimin hemen gerisinde yükselen kıyıya paralel dağlık alan nüfus
  yönünden oldukça boştur. Karadeniz kıyılarında doğudan batıya doğru ilerlerken
  Orta Karadeniz bölümünde dağların alçalması ve kıyıdan uzaklaşması nedeni
  ile yoğun kuşağın iç kesimlere doğru genişlediğini söyleyebiliriz. Burada Bafra ve
  Çarşamba ovaları ile Yeşilırmak ve Kelkit vadileri yoğun nüfuslanmıştır. Ulaşım
  imkanlarının yeterince geliştirilemediği Batı Karadeniz bölümünde Zonguldak ve
  Ereğli çevresi ile içte Bolu ve Düzce ovalarında yoğun nüfustan bahsedilebilir.
  Gerek çok uygun coğrafi özellikleri, gerekse beşeri faktörlerin etkisi ile Marmara
  bölgesi, ülkemizin en yoğun nüfuslanmış kesimidir. Nitekim bölge içinde kuzeyde
  Karadeniz'e bakan Yıldız Dağları bölümü ve Biga yarımadası dışında hemen her yörede
  nüfus yoğunluğu yüksek düzeydedir. Ege bölgesinde tarımsal verimin yüksek
  olduğu Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Bakırçay çöküntü ovaları
  (graben) ve İzmir civarı Türkiye nüfus yoğunluğu ortalamasının çok üstünde nüfuslanmış
  yerlerdir. Buna karşılık depresyonları birbirinden ayıran kırık dağları
  (horst) ve İçbatı Anadolu bölümünde yükselen dağ kütleleri çoğu yerde hemen hiç
  nüfuslanmamıştır.
  Akdeniz bölgesi içinde Çukurova ile Antalya ve Hatay ovaları başlıca nüfus yoğunluk
  bölgeleri olarak dikkati çekerler. Oysa Teke ve Taşeli platoları ile Torosların geniş
  dağlık sahaları sadece geçici yerleşilerek, yer yer mevsimlik olarak nüfuslanır.
  Doğu Anadolu'da nüfus genel olarak seyrek olmakla birlikte Iğdır, Erzurum, Erzincan,
  Malatya ve Elazığ depresyon ovaları yoğun nüfuslu adalar halindedir. Yüksek
  platolar ve dağ kütleleri ile Hakkari bölümünün hemen tamamı (Yüksekova dışında)
  bomboş denilecek kadar az nüfuslanmıştır.
  Geniş alanlarda düşük nüfus yoğunluğu ile karakterize olan bölgemiz ise İç Anadolu'dur.
  Diğer bölgelerden farklı olarak burada vadi boyları ve depresyon tabanları
  seyrek nüfusludur. Buna karşılık su kaynağı durumundaki dağların etekleri yoğun
  nüfus barındırırlar. Örneğin; Kızılırmak vadisi ile Yukarı Sakarya vadisi az nüfuslanmışken,
  Erciyes dağının eteğinde Kayseri, Melendiz eteğinde Niğde, Torosların
  kuzey eteklerinde Konya, Karaman ve Ereğli, Sultan dağları eteğinde Alaşehir yerleşme
  merkezleri mevcuttur.
  Nihayet Güneydoğu Anadolu bölgemizde az yağışlı düzlükler tenha, buna karşılık
  dağ etekleri ve Mardin Eşiği gibi basık sırtlar daha fazla nüfusludur. Ayrıca GAP
  projesinin tamamlanmasının ardından Suriye sınırı boyunca uzanan sahanın da yoğun
  bir şekilde nüfuslanacağı söylenebilir.
  T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U 65
  A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ
  Tablo 6.3: Türkiye Nüfusunun Coğrafi Bölgelerimize Göre Dağılımı (1990)
  Nüfus miktarı Ülke genelindeki
  Bölge (milyon) payı (%)
  Marmara 13.0 23.0
  İç Anadolu 9.3 16.4
  Karadeniz 8.3 14.7
  Akdeniz 7.5 13.3
  Ege 7.4 13.3
  D.Anadolu 5.8 10.6
  G.D.Anadolu 4.9 8.7
  4.2. Türkiye'de Nüfus Yoğunluğu
  4.2.1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
  Sınırları belli bir sahada yaşayan toplam nüfusun, o sahanın yüzölçümüne
  bölünmesiyle en basit nüfus yoğunluğu kavramı olan "Aritmetik Nüfus Yoğunluğu"
  elde edilmektedir. Buna göre, Türkiye'nin 1990 yılına ait nüfus yoğunluğu
  1927 yılında 18 olan yoğunluk değerimiz 1990'da 73 kişiye çıktığına göre, 1927-90
  devresinde Türkiye aritmetik nüfus yoğunluğunda dört katından fazla bir artış
  meydana gelmiştir. Gerçekleşen bu büyüme kuşkusuz nüfusumuzun artması, fakat
  ülke yüzölçümünün sabit kalmasıyla ilgilidir.
  1960 yılı sayım sonuçlarına göre ülkemizin aritmetik nüfus yoğunluklarını hem
  izdüşüm, hem de gerçek yüzölçümümüzü dikkate alarak hesaplayınız.
  Aslında aritmetik nüfus yoğunluğu arazi-nüfus ilişkisini ortaya koymada pek güvenli
  değildir. Çünkü nüfusun araziye eşit olarak dağıldığı farzedilmiş ve yüksek
  dağlık sahalar, ürün elde edilemeyen alanlar veya ormanlar da nüfuslanmış olarak
  hesaba katılmıştır. Bu tür sakıncalarına rağmen aritmetik yoğunluk değerleri pedagojik
  yönden ve karşılaştırma yapmaya imkan vermesi bakımından önemlidirler.
  Aşağıdaki tablolarda ülkemizin 1990 yılı aritmetik nüfus yoğunluğunun bazı Avrupa
  ülkeleri ve komşu ülkeler ile karşılaştırması verilmiştir.
  Tablo 6.4: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
  Ülkeler Km2 / nüfus
  Türkiye 73
  Fransa 101
  İngiltere 232
  Belçika 318
  Hollanda 353
  D.İ.E. kaynaklarında kullanılan
  774.815 km2 'lik yüzölçümümüz
  izdüşüm
  alan (göller hariç) olup, ülkemizin
  gerçek alanı olan
  814.578 km2 'lik değer dikkate
  alındığında aritmetik
  nüfus yoğunluğumuz 69.3
  olarak hesaplanır.
  66 T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U
  ?
  56.473.035
  774.815
  = 72.9 kişi/km2 olarak bulunur.
  A Ç I K Ö Ğ R E T İ M F A K Ü L T E S İ
  Tablo 6.5: Türkiye ve Komşu Ülkelerin Aritmetik Nüfus Yoğunlukları
  Ülke Alan (km2) Km2 / nüfus
  İran 1.648.000 33 (1990)
  Irak 438.310 42 (1990)
  Suriye 185.000 70 (1992)
  Türkiye 774.815 73 (1990)
  Yunanistan 132.000 77 (1992)
  Gürcistan 69.700 78 (1990)
  Azerbaycan 86.600 80 (1990)
  Bulgaristan 111.000 81 (1992)
  Ermenistan 29.800 117 (1991)
  Aritmetik nüfus yoğunluğumuzun illere ve bölgelere göre dağılışı incelendiğinde
  ilden ile ve bölgeden bölgeye önemli farklar olduğu dikkati çeker. Bu farklarda esas
  rolü il veya bölge yüzölçümlerinin büyüklüğü ile göç alıp verme durumu oynar.
  Örneğin; en küçük ikinci coğrafi bölgemiz olan Marmara, 1990'da 193'e varan yoğunluk
  değeri ile ülkenin en çok nüfus çekmiş bölgesi konumundadır. En büyük
  bölgemiz olan D.Anadolu ise en az nüfuslanmış olarak dikkati çeker (Tablo 6.6 ve
  Tablo 6.7'yi inceleyiniz).
  Tablo 6.6: Coğrafi Bölgelerimizde Nüfus Yoğunlukları
  Yüzölçümü Nüfus Yoğunluğu
  Bölge (km2) (Km2 / nüfus)
  Karadeniz 143.537 58.3
  Marmara 67.306 193.0
  Ege 93.139 80.2
  Akdeniz 122.927 61.4
  İç Anadolu 163.057 57.0
  D. Anadolu 165.436 35.5
  G.D. Anadolu 59.176 82.9
  Tablo 6.7: Aritmetik Nüfus Yo0ğunluğu En Yüksek ve En Düşük İller (1990)
  İl Nüfus Yoğunluğu
  İstanbul 1299.1
  Kocaeli 254.4
  İzmir 212.0
  Hatay 195.5
  Erzincan 24.6
  Tunceli 15.3
  Hakkari 17.4
  Gümüşhane 15.1
  T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U 67
  A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ
  4.2.2. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu
  Aritmetik nüfus yoğunluğunda ortaya çıkan ve daha önce bahsettiğimiz sakıncalı
  durumu bir ölçüde giderebilen bir diğer nüfus yoğunluğu kavramı "Fizyolojik Nüfus
  Yoğunluğu"dur. Toplam nüfusun tüm ülke yüzölçümüne değil, sadece tarım
  yapılan ekili-dikili alana bölünmesi ile elde edilir.
  Buna göre; 1990 yılı nüfusumuzu (56.473.000) ekili-dikili alana (286.450 km2) dağıttığımızda
  km2 'ye 197.1 kişi düşer. Bu rakam, aritmetik nüfus yoğunluğundan
  daha gerçekçidir. Şöyle ki, 1 km2'lik tarımsal alanın Türkiye'de yaklaşık 197 kişinin
  beslenmesini, doyurulmasını sağladığını gösterir. Çeşitli ülkelere ait fizyolojik
  nüfus yoğunluğu değerlerine bakıldığında ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre
  bir karşılaştırma yapmak zordur. Nitekim Japonya (2821), Hollanda (1723) ve Belçika
  (1264) gibi gelişmiş ülkelerde yüksek düzeyde olmasına karşın, bir başka gelişmiş
  ülke olan ABD'de (123) düşük değerlerle karşılaşılıyor. Yine de sanayileşmiş Batı
  Avrupa ülkelerine oranla fizyolojik nüfus yoğunluğumuzun düşük olması, Türkiye'de
  tarım alanlarının beslemek zorunda olduğu nüfus miktarı bakımından henüz
  çok büyük problemler yaşanmadığını gösteriyor. Fizyolojik nüfus yoğunluğu şüphesiz
  aritmetik yoğunluk kavr***** göre daha fazla açıklama kuvveti olan bir kavramdır.
  Ancak bu metodun da kuşkusuz bazı sakıncaları vardır. En önemli sakıncası
  ise ülkenin tüm nüfusunu tarımla uğraşıyormuş gibi varsaymasıdır.
  4.2.3. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
  Sadece tarım ve hayvancılıkla geçinen çiftçi nüfusun ekili-dikili alanların yüzölçümüne
  bölünmesiyle elde edilir. Başka kelimelerle kırsal nüfusla tarımsal arazi yüzölçümünün
  birbirine oranlanması işlemine dayanır. 1990 sayım sonuçlarına göre
  Türkiye'de kırsal nüfus 23.146.684 kişidir (D.İ.E.). Bu değeri ekili-dikili alana böldüğümüzde,
  tarımsal nüfus yoğunluğunun 80.8 kişi/km2 olduğu görülür. Ancak, bu
  yoğunluk değeri coğrafi bölge ve bölümlerimiz arasında önemli farklar gösterir. Rize,
  Artvin ve Hakkari gibi kır nüfusunun fazla, buna karşılık tarım topraklarının az
  olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu artmaktadır. Konya, Şanlıurfa gibi geniş
  tarım alanlarının bulunduğu illerde tarımsal nüfus yoğunluğu ise düşmektedir.
  Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfus oranları oldukça düşüktür. Başka kelimelerle, gelişmiş
  ülke çiftçisi, ülkemiz çiftçisine oranla daha fazla ekili-dikili toprağa sahiptir.
  Fizyolojik yoğunluk hesaplamalarına
  çayır ve meralar
  katılmamaktadır.
  Oysa çayır ve meraların da
  toplam tarım arazisi içinde
  ele alınmasıyla elde edilecek
  fizyolojik yoğunluk
  değeri daha isabetli olacaktır.
  68 T Ü R K İ Y E ' N İ N N Ü F U S U
  Aritmetik
  Nüfus
  Yoğunluğu
  =
  Toplam
  nüfus (kişi)
  Yüzölçümü
  (km2)
  Fizyolojik
  Nüfus
  Yoğunluğu
  =
  Toplam
  nüfus


  Bu konu veya mesaj www.forumfokurtu.com sitesine aittir.

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •