MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK AŞAMASI (19 Mayıs 1919- 23 Nisan 1920)

M. Kemal’in Samsun’a çıkışı milli mücadelenin ilk adımıdır. Aynı zamanda Nutuk’un ilk cümlesi “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım” cümlesidir. Nutuk 1919–1927 yılları arasını kapsar ve en çok da 1919–20 yıllarından bahseder. Nutuk 1927 yılında CHP parti kongresinde okunmuştur.

M. Kemal’in görevi 9. Ordu müfettişliğidir. Bu görev ona bütün askeri ve mülki yetkililere emir verme yetkisini veriyordu. 9. ordu 14 Haziran 1919’da 3. Ordu adını aldı. Bu sırada rütbesi ise Mir-liva’dır (Tuğgeneral). Vazifesi ise Karadeniz Bölgesinde asayişi sağlamak ve terhis edilmeyen orduları terhis edip yer yer ortaya çıkan ayaklanmaları da bastırmaktı.

Samsun Raporu

M. Kemal’in 9.ordu müfettişi olarak yaptığı ilk faaliyetidir. Bu raporda Karadeniz’deki Pontusçu Faaliyetlerden bahsettikten sonra bölgedeki karışıklıkların asıl sebebinin Türkler değil bölgedeki Pontusçu Rumlar ve onların destekçisi olan işgalci İngilizler olduğunu İstanbul’a bildirmiştir.

Havza Genelgesi

Havza’da İzmir’in işgalini protesto eden telgraflar çekildi. Milli bilincin uyandırılması yoluyla atılan ilk adımdır.
M. Kemal’in işgallere, itilaflar ve Mondros Ateşkesine resmen ve açıkça ilk defa karşı çıktığı gelişmedir.
M. Kemal Havza genelgesi sonrasında İstanbul’a geri çağrılacaktır.

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) Maddeleri


1- Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

ÖNEMLİ NOT: Bu madde milli mücadelenin gerekçesini ve amacını belirtmektedir.

2- İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemekte, işgallere seyirci kalmakta ve bu durum da milletimiz yok saymaktadır.

ÖNEMLİ NOT: İlk defa resmen ve açıkça İstanbul Hükümetine karşı çıkılmaktadır. Bu madde aynı zamanda gerekçe maddesidir.

3- Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

ÖNEMLİ NOT: Milli mücadelenin yöntemidir. İlerde ulusal egemenliğe geçileceğinin de ilk ışıkları burada yakılmış oldu.

4- Milleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak ve sesini dünyaya duyurmak için milli bir heyetin varlığı zaruridir.

ÖNEMLİ NOT: İstanbul hükümetinin görevini yapamadığı belirtilmiştir.

5- Anadolu’nun güvenli bir bölgesi olan Sivas’ta Milli bir kongre toplanmalı, bu kongreye her livadan halkın güvenini kazanmış 3’er delege katılmalı ve bu durum milli bir sır gibi saklanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:  Bu maddeden amaçlanan milli mücadeleyi kişisel bir mücadele olmaktan çıkarıp halka mal etmek böylece katılımları arttırmaktır.

6- Doğu illeri adına Erzurum’a gidecek olan delegeler kongreden sonra dağılmadan derhal Sivas’a gelecekler.

7- Asker ve sivil yöneticiler görev yerlerini terk etmeyecek ve ordular kesinlikle dağıtılmayacaktır (Bu madde 7 Temmuz’da Erzurum’da eklenmiştir.).

Bu genelgeye M. Kemal Paşa, Albay Refet Bele, Albay Rauf Orbay, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa, Konya’da bulunan II. Ordu müfettişi Cemal Paşa (telgrafla), Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir paşa (telgrafla) imza koymuşlardır.

Bunun üzerine İstanbul Hükümeti hem II. Ordu müfettişi Mersinli Cemal Paşa’yı (Konya’da), hem de III. Ordu Müfettişi M. Kemal Paşayı İstanbul’a tekrar geri çağırdı (2 Temmuz). Mersinli Cemal Paşa bu karara uymasına rağmen M. Kemal bu karara uymamıştır.

M. Kemal 8–9 Temmuz gecesi görevinden alındığı mesajını alınca aynı gece kendisi de hem görevinden hem de askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirecektir. III. Ordu müfettişliği görevi bu tarihten sonra 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’e verildi. O da 9 Temmuz’da M. Kemal’e bağlığını bildirecektir.

M. Kemal istifa ettikten sonra “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil, tâbi olmak zorundadır” demiştir.


Amasya Genelgesinin Önemi ve Özellikleri

-Ulusal Hareketin ilk resmi belgesidir.
-M. Kemal ilk defa açıkça ve resmen İstanbul Hükümetine karşı çıkmıştır.
-Ulusal egemenlikten ilk defa bahsedilmiştir.
-M. Kemal’in 3. Ordu Müfettişi olarak yaptığı son resmi icraatıdır.
-Milli Mücadelenin programını belirtir. Misak-ı Milliye giden ilk adımdır.
-Bir ihtilal (başkaldırı) bildirisidir.

Erzurum Kongresinin, Balıkesir, Alaşehir Kongrelerinin ve Sivas Kongrelerinin toplanması bu genelgenin amacına ulaştığını gösterir.

Balıkesir Kongresi

Batı Cephesi'nde Yunan Ordusu karşısında mücadele eden Kuvay-ı Milliye'nin bir düzen altına alınarak sevk ve idaresini ve beslenmelerini sağlamak için 28 Haziran 1919'da Balıkesir'de bir kongre toplandı. Kongre'ye Ayvalık, Soma, Akhisar mıntıkaları ile Balıkesir'e bağlı diğer ilçelerin temsilcileri katıldı. Başkanlığına Hacım Muhittin Bey seçildi. 12 Temmuza kadar süren kongre ile Batı Cephesi oluşturuldu. İngiltere, Amerika, Fransa ve İtalya siyasî temsilcilerine telgraflar çekildi. Çekilen telgraflarda Anadolu'nun hemen yabancı işgallerinden kurtarılması ve Türk'ün açık haklarının kabul edilmesi istendi.

İstanbul Hükümeti Mutasarrıf (Vali) Hilmi Bey'e kongrenin durdurulması ve katılanların tutuklanması için emirler gönderdi. Fakat bu emirlere uyulmadı.
Bu arada Balıkesir Kongresi kararlarını pekiştirmek, teşkilatlanmayı genişletip güçlendirmek ve özlemi duyulan askerî teşkilatı diğer bir yurt köşesinde de geliştirmek amacıyla Alaşehir'de de bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı.

Alaşehir Kongresi de 15–25 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Başkanlığına yine Hacım Muhittin Bey seçildi. Alaşehir Kongresi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Paşalar tarafından da memnunlukla karşılandı. Balıkesir’de alınan kararlar aynen kabul edildi. Bu kongre sadece Balıkesir kongresi kararlarını pekiştirmiştir.

ÖNEMLİ NOT: M.Kemal Balıkesir ve Alaşehir kongrelerine katılmamıştır.


Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)

Kongreyi toplayan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyetidir. Katılan iller; Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van’dır. Valilerin engellemesinden dolayı da Mardin, Elazığ ve Diyarbakır vilayetleri katılamamıştır.

Amacı: Doğu Anadolu Bölgesini Ermeni, Gürcü ve Rum saldırılarına karşı korumaktır. Kongre bölgesel amaçlı toplanmasına karşın ulusal kararlar almıştır. Bunda M. Kemal’in kongre başkanlığı yapması etkili olmuştur. Erzurum’dan seçilen iki delege istifa ederek yerini M. Kemal ve Rauf Beye bıraktılar.
Bu sırada İngiliz Subay Rowlingson kongre üzerinde baskıda bulunmaya çalışmıştır.

Kongrede Alınan Kararlar


1) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

ÖNEMLİ NOT: Ulusal sınırlardan ilk defa bahsedilmiştir.

2) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, saltanat ve hilafetin korunması için Kuvay-ı Milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hâkim kılmak esastır:

ÖNEMLİ NOT: Buradaki saltanatın ve hilafetin korunmasının ulusal egemenlikle çeliştiği görülmektedir. Bunun sebebi ortamın henüz böyle bir değişikliğe hazır olmayışıdır. Bu madde aynı zamanda “esastır” kelimesi ile ulusal egemenliği kesinleştirmektedir.

3) Doğu vilayetleri Osmanlının ayrılmaz bir parçasıdır.

4) Hıristiyan halka siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

ÖNEMLİ NOT: Kapitülasyonlara ve azınlık haklarına ilk defa karşı çıkılmıştır.

5) Ülkemizi istilâ emeli taşımayan her devletin fenni, sanayi yardımı kabul edilecektir.

6) Manda ve Himaye kabul olunamaz.

ÖNEMLİ NOT: Kastedilen manda ABD mandasıdır ve ilk defa reddedilmiştir.

7) Mevcut merkezi hükümet vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri milli kongre tarafından seçilecektir.

ÖNEMLİ NOT: İlk defa yeni bir hükümetten bahsedilmektedir.

8) Milli meclis derhal toplanmalı ve ülke yönetimine el koymalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması istenmiştir.

9) Doğu illerindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri “Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.

10) Sivas kongresinde Doğu Anadolu Bölgesini temsil edecek olan 9 kişilik Temsil Heyeti seçildi ve başkanlığına da M. Kemal getirildi.

Kongrenin Önemi ve Özellikleri


1) Bölgesel amaçlı toplanmış fakat birçok ulusal karar da almıştır. Misak-ı Milliye temel olmuştur.

2) Erzurum Kongresi bir yasama organı gibi hareket etmiş. Temsil heyeti de onun bir yürütme (hükümet) organı şeklini almıştır. Temsil heyeti ilk olarak burada oluşturulmuştur.

Sivas Kongresi (4–11 Eylül 1919)

Yurdun dört bir tarafından gelen 38 delegenin katılımı ile toplandı. Delegelerin tamamı katılamadı. Bunda İstanbul Hükümetinin engellemeleri, Elazığ Valisi Ali Galip’in kongreyi dağıtacağı söylentileri, İngiliz Binbaşı Noel’in Kürt ve Ermenileri Türklere karşı birlik olmaya çağıran faaliyetleri etkili olmuştur.

Kongrede Alınan Kararlar

1) Tüm Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tek çatı altında toplandı ve adı “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” oldu (ARMHC)

2) Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.

3) “Temsil Heyeti Bütün Yurdu Temsil Eder” denildi ve üye sayısı 15’e yükseltildi. M. Kemal de başkan seçildi.

4) Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edildi. Sadece yukarıdaki kararlarda değişiklikler yapıldı. Bunun dışında Erzurum’da kabul edilen diğer maddeler aynen kabul edildi.

Kongreden sonra temsil heyeti ilk yürütme görevini yaparak Ali Fuat Cebesoy’u Batı Cephesi Kuvay-ı Milliye birlikleri komutanlığına atadı. Bu, Temsil Heyetinin artık resmen bir hükümet gibi hareket ettiğini gösterir. Ayrıca Sivas’ta İrade-i milliye adlı bir de gazete çıkarıldı. Daha sonra bu gazete Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye olarak çıkarılmaya başlandı.

M. Kemal tarafından Kongreden sonra tüm sivil ve askeri yöneticilere İstanbul’la her türlü haberleşmenin kesilmesi emri verildi. Kongrenin toplanmasını engelleyemeyen Damat Ferit Hükümeti Vahdettin tarafından görevden alındı ve yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Bu temsil heyetinin ilk siyasal başarısıdır.

KPSS–2006-I

Hangisinin gerçekleştirilmesi Sivas kongresinde olmuştur?

A) Batı cephesin ikiye ayrılması
B) ARMHC nin kurulması
C)Temsil kurulunun merkezinin ankara’ya taşınması
D)Mustafa Kemal meclis başkanı seçilmesi
E)Milletvekilleri seçiminin 2 yılda bir yapılması

Cevap: B


Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)


Ali Rıza Paşa Hükümetinin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Temsil Heyeti başkanı M. Kemal arasında yapılan görüşmelerdir. Görüşmeler sonucunda şu kararlara varıldı:

1) Osmanlı Mebusan Meclisi derhal toplanacak

2) İstanbul Hükümeti ARMHC ve Sivas kongresi kararlarını tanıyacak

3) Meclisi Mebusan İstanbul dışında bir başka yerde toplanacak.

4) İstanbul hükümeti temsil heyetinin rızası olmadan hiçbir uluslar arası antlaşmayı imzalamayacak.

5) İşgallere karşı hep birlikte karşı konulacak ve Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecektir.
Salih Paşa bu kararlardan sadece Meclisi Mebusan’ın açılması ile ilgili olan kararı İstanbul Hükümetine kabul ettirebildi.

Bu kararı hem İstanbul Hükümeti, hem itilaflar ve hem de Temsil Heyeti olumlu karşılamıştır. Çünkü İstanbul Hükümeti Mebusan Meclisinden kendi istediği doğrultusunda kararlar çıkartacak, itilaflar ise işgallerini meclise onaylatarak resmileştirecekler. Temsil heyetinin amacı ise mücadelesini resmileştirmektedir.
Üç farklı amaç Osmanlı Mebusan meclisinin açılmasında birleşti ve Mebusan Meclisi için seçimler 1919 Kasım’ının sonunda tamamlanabildi. M. Kemal bu seçimlere Erzurum Milletvekili olarak katıldı. Seçimlerde Müdafa-i Hukukçu adaylar büyük bir başarı elde ettiler. M. Kemal seçilen milletvekillerini Ankara’da toplayarak onlardan bazı isteklerde bulundu. Bunlar;

1) Mecliste Müdafaa-i Hukuk grubu kurmaları

2) Kendisini meclis başkanı seçmeleri
Bundan amaçladığı meclisin dağıtılması durumunda Meclis Başkanlığı yetkisine dayanarak meclisi Ankara’da tekrar açabilmekti. Fakat bu isteği onun İstanbul’a gelmemesi sebebiyle reddedildi.

2006-KPSS-I

Son Osmanlı Mebusan meclisinin toplanmasında

I. Sivas Kongresi
II. Erzurum Kongresi
III. TBMM’nin açılması
Hangileri hızlandırıcı olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevap: D


2006 KPSS–I
Amasya Görüşmelerinde Salih Paşa’nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını temsilciler kuruluna söylemesi kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tutuklanmaktan korktuğunu
B) Alınan kararlarda etkili olduğunu
C)Görüşmelere hükümetten gizli katıldığını
D)Anadolu’daki ulusal harekete katılacağını
E)Kararları hükümetinin kabul etmemesinden endişe ettiğini

Cevap: E


Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları

Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de açıldı. Meclis’te ne M. Kemal başkan seçildi ne de Müdafaa-i Hukuk grubu kuruldu. Bunun yerine Felah-ı Vatan grubu kuruldu.

Misak-ı Milli kararları 28 Ocak 1920’deki gizli oturumda alındı. 17 Şubat 1920’de de basına duyuruldu.

Misak-ı Milli Kararları

a) Sınırlar

-Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan Osmanlı Toprakları bir bütündür, parçalanamaz.
-İşgal edilmiş olan Arap topraklarında da halk oylaması yapılmalıdır.
-Daha önce halk oylaması ile Anavatana katılan Vilayet-i Selâse’de (Kars, Ardahan ve Batum) gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
-Batı Trakya’nın geleceğine de yine halk oylaması ile karar verilmelidir.

b) Boğazlar

Hilafetin, saltanatın, İstanbul’un ve Boğazların güvenliği sağlandığı takdirde boğazlar uluslar arası ticarete açılabilir.

c) Azınlıklar

Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslüman azınlığa verilen haklar nispetinde haklar verilebilir.

d) Kapitülasyonlar

Kapitülasyonlar bütün yönleri ile kaldırılacaktır.

e) Osmanlı Borçları

Osmanlı Borçları uygun koşullar içerisinde ödenecektir. Bunun için yeni bir borç ödeme planı yapılmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Misak-ı Milli kararları Wilson ilkelerine de uygundur. Çünkü ulusal sınırları ve halkoylamasını (plebisit) öngörmektedir.

Misak-ı Milli kararlarının alınmasında etkili olan hükümet Ali Rıza Paşa Hükümetidir. Ali Rıza Paşa Misak-ı Milli kararlarının alınmasından sonra itilaf baskısı üzerine istifa etti. Yerine Salih Paşa Hükümeti kuruldu.

İtilaflar meclisin Misak-ı Milli kararını alması üzerine 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler.11 Nisan 1920’de de meclisi dağıttılar. Meclisi Mebusanın işgalci güçler tarafından dağıtılması TBMM’nin açılmasına zemin hazırlamıştır.GENELGELER VE KONGRELER TEST

1.
I. Samsun Raporu
II. Havza Genelgesi
III. Amasya Genelgesi
IV. Erzurum Kongresi
V. Sakarya Meydan Muharebesi

Mustafa Kemal yukarıdaki faaliyetlerinden hangilerini Ordu müfettişliği görevi ile yapmıştır?

A)II-III
B)Yalnız I
C)I-II-V
D)I-II-III
E)II-III-IV

2. Mustafa Kemal’in İtilaf Devletlerine ilk defa resmen karşı çıkışı, İstanbul Hükümetine ilk defa resmen karşı çıkışı ve yeni bir hükümet kuracağını ilk defa söylediği yerler hangi şıkta doğru olarak eşleştirilmiştir?

A)Amasya Genelgesi-Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi
B)Havza Genelgesi-Amasya genelgesi-Erzurum Kongresi
C)Havza Genelgesi-Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi
D)Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi-T.B.M.M.’nin açılışı
E)Bilecik Mülakatı-Amasya görüşmeleri-Sivas kongresi3.
I. 13 Kasım 1918 İstanbul’un işgali
II. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi
III. 28–30 Mayıs 1919 Havza Genelgesi
IV. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
V. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
VI. 4–11 1919 Sivas Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Nutuk’un kaps***** girmez?

A)Yalnız I
B)I-II
C)I-II-IV
D)II-III-IV
E)I-III-IV-V
4.
I. Samsun Raporu
II. Havza genelgesi
III. Amasya Genelgesi
IV. Erzurum Kongresi
V. Misak-ı Milli kararları
VI. I.İnönü Savaşı
VII. Büyük Taarruz
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Milli Mücadelenin hazırlık aşamasına giremez?

A)I-II-IV
B)III-IV
C)IV-V
D)II-III-V
E)VI-VII


5.
I. Sivas
II. Erzurum
III. İstanbul Hükümeti
IV. Ulusal Egemenlik
V. Ulusal Bağımsızlık
VI. Manda ve Himaye

Amasya Genelgesinde yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri ile ilgili bir hüküm yoktur?

A)II-III
B)I-II-III
C)Yalnız VI
D)Yalnız II
E)II-IV-V6.
I. Manda ve Himayenin reddi
II. Temsil kurulunun oluşturulması
III. M.Kemal’in başkan oluşu
IV. Kuvay-ı Milliyeden bahsedilmesi
V.Basın yayın faaliyetine girilmesi
Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri Erzurum ve Sivas Kongresinin ortak özelliklerinden değildir?

A)I
B)I-II
C)I-V
D)IV-V
E)V7.
I. Ali Galip olayı
II. Yunanlıların İzmir’i işgali
III. Sivas Kongresi
IV. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri
V. ARMHC’nin kuruluşu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Milli Mücadelenin hazırlık aşaması döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A)II-IV
B)Yalnız II
C)Yalnız V
D)IV-V
E)Yalnız IV8.
I. 28–30 Mayıs 1919
II. 4–11 Eylül 1919
III.22 Haziran 1919
IV. 23 Temmuz 1919
V. 28 Ocak 1920

Yukarıdaki tarihlerin ifade ettiği olaylar hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?

A)Amasya tamimi-Amasya görüşmeleri-Sivas Kongresi-Erzurum kongresi –Misak-ı Milli kararının alınışı
B)Havza Genelgesi-Sivas Kongresi-Amasya Genelgesi-Erzurum Kongresi-Misak-ı Milli kararının alınışı
C)Samsun raporu-Amasya görüşmeleri –Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi-M.Kemal’in T.B.M.M ‘yi açması
D)Mondros Ateşkesi-Sivas Kongresi-Erzurum Kongresi-Amasya tamimi-Amasya görüşmeleri
E)Misak-ı Milli kararının alınışı-ARMHC’nin kuruluşu-Erzurum kongresi-Balıkesir ve Alaşehir kongreleri-Havza genelgesi


9.
I. Temsil kurulunun ilk siyasal başarısı
II. Temsil Kurulunun ilk defa oluşması
III. Temsil kurulunun İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınması
IV. Temsil kurulunun ilk yürütme görevi
Yukarıdaki açıklamaların her biri sırasıyla hangi olayları ifade etmektedir?

A) Damat Ferit Hükümeti’nin istifası-Erzurum kongresi-Amasya Genelgesi-A.F.Cebesoy’u Batı cephesine ataması
B) A.F.Cebesoy’u Batı cephesine ataması-Sivas Kongresi-Amasya Tamimi-M.Kemal’i Erzurum Kongresine Başkan seçmesi
C) Damat Ferit Hükümeti’nin istifası-Erzurum Kongresi-Amasya görüşmeleri-A.F.Cebesoy’u Batı cephesine ataması
D) Sivas Kongresi-Erzurum Kongresi-Amasya Genelgesi-M.Kemal’i Erzurum Kongresine Başkan seçmesi
E) Ali Galip olayını bastırması-Damat Ferit hükümeti’ni düşürmesi-Erzurum Kongresi-İsmet Paşa’yı Batı cephesine ataması

10. Milli Mücadele döneminde yürütme gücü görevini yapan kuruluşlar hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

A)Sivas Kongresi-T.B.M.M.
B)Temsil Heyeti-T.B.M.M.
C)Müdafaa-i hukuk Cemiyetleri-Temsil Heyeti
D)Temsil Heyeti-Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
E)Kuvay-ı Milliye-Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri


11.
I. Temsil kurulunun ulusal hale getirilmesi
II. Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi
III. Manda ve himayenin reddedilmesi
IV. Doğu cephesinin oluşturulması

Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

A)Yalnız III
B)Yalnız IV
C)II-IV
D)III-IV
E)I-II-IV


12.
I.Tamamen bölgesel kararlar alınmıştır.
II. Kapitülasyonlara ilk defa karşı çıkılmıştır.
III. M.Kemal’in 9.Ordu Müfettişi olarak yaptığı son görevdir.
IV. Milli sınırlardan ilk defa bahsedilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Erzurum Kongresi ile ilgili değildir?

A)I-III
B)II-III
C)Yalnız IV
D)III-IV
E)I-IV


13.
I-Bitlis
II-Van
III-Elazığ
IV-Erzurum
V-Sivas
VI-Trabzon
VII-Mardin

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Erzurum Kongresine katılan vilayetlerden biri değildir?

A)I-II-IV
B)Yalnız V
C)III-VII
D)V-VII
E)VI-VII14.
I. Sivas Valisi’nin engellemesi
II. Elazığ Valisi Ali Galip’in engellemesi
III. Başkanlık sorunu

Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresinin karşılaştığı sorunlardan biri değildir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I-II
D)I-III
E)Yalnız III

15.
I. Ulusal Bağımsızlık
II. Ulusal Egemenlik
III. Azınlıklar
IV. Kapitülasyonlar
V. Milli Sınırlar
Yukarıdakilerden hangileri hem Amasya Genelgesi hem de Erzurum Kongresinde görüşülen ortak konulardandır?

A)I-II
B) II-IV
C)I-II-III
D)II-III
E)I-II-V16.
I. İstanbul Hükümeti
II. Mebusan Meclisi
III. Osmanlı Padişahı
IV. Manda ve Himaye
V. Azınlıklar ve kapitülasyonlar
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde yukarıdakilerden hangilerine karşı çıkılmamıştır?

A)I-II
B)II-III
C)III-IV
D)II-III-V
E)II-V
17.
I.Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kuruluşu
II. Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi
III. Amasya görüşmelerinin yapılması
IV. Batı cephesinin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Temsil Heyeti’nin etkisiyle meydana gelmiştir?

A)I-II
B)I-II-III-IV
C)I-II-III
D)II-III
E)I-III-IV18.
I. Wilson ilkeleri
II. Amasya Tamimi
III. Erzurum Kongresi
IV. Sivas Kongresi
V. Sevr Barış Antlaşması
VI. 1912 sınırları
Yukarıdakilerden hangileri Misak-ı Milli’ye kaynaklık etmemiştir?

A)I-V-VI
B)I-II-V-VI
C)V-VI
D)II-V-VI
E)I-III-IV19.
I. Vilayet-i Selase
II. Vilayet-i Sitte
III. Batı Trakya
IV. Doğu Trakya
V. Arap Toprakları
VI. Boğazlar
VII. Azınlık Hakları
Misak-ı Milli’ye göre yukarıdaki konuların hangilerinde halk oylaması yapılabilir?

A)I-III-V
B)I-II-III-V
C)I-V-VII
D)II-IV-VI
E)III-V-VI


20.
I. Ulusal Egemenlik
II. Ulusal Bağımsızlık
III. Osmanlı Borçları
IV. Boğazlar
V. Savaş Tazminatı
VI. Azınlıklar ve kapitülasyonlar
VII. Patrikhane
Misak-ı Milli kararları içerisinde yukarıdakilerden hangileri bulunmamaktadır?

A)I-III
B)I-III-IV
C)II-III-VI
D)I-V-VII
E)I-V21. Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yaparız diyen sahtekârlar zümresine dâhil olmamalıyız. Biz şimdiye kadar gerek dâhilde, gerek hariçte bu sahtekâr siyasetten çok çektik. Efendiler, doğal sınırlarımıza, meşru haddimize dönelim. Rücu edelim, haddimizi bilelim.”
Mustafa Kemal Atatürk, burada aşağıdaki konulardan hangisini daha çok dile getirmek istemiştir?

A) Hayalperestlik
B) İdealistlik
C) Misak-ı millî
D) Osmanlı Devleti
E)İleri Görüşlülüğü


22.
I. Amasya Görüşmeleri
II. Erzurum Kongresi
III. TBMM’nin Açılması
IV. Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi
V. Ankara’nın Başkent Oluşu

Yukarıdakilerden hangileri misak-ı milli kararlarının alınmasından sonra yaşanan gelişmelerden değildir?

A)Yalnız V
B) Yalnız III
C) III-IV-V
D) III-V
E) I-II-IV

23.
I. Mebusan Meclisinin açılmasında
II. Meclisten Erzurum ve Sivas kongresi kararlarının geçirilmesinde
III. Amasya görüşmelerinin yapılmasında
IV. Sivas kongresinin toplanmasında

Yukarıdakilerden hangilerinde İstanbul hükümeti ve Temsil Heyeti beraber hareket etmişlerdir?

A)Yalnız I
B) I-III
C) II-III-IV
D) III-IV
E) I-II-IIIGENELGELER VE KONGRELER CEVAPLAR
1 D 11 B
2 B 12 A
3 B 13 C
4 E 14 A
5 C 15 A
6 E 16 B
7 B 17 C
8 B 18 C
9 C 19 A
10 B 20 D
21 C
22 E
23 E